Instruments and Accessories

Blue Fang Fang Erhu Strings (D & A)
Li Huaigang/Pan Rongliang Erhu Bow
Peng Shuguang Erhu Bridge
Erhu Fine Tuner
Waxed cotton Qianjin